A+ a-
Acces autoritati guvernamentale
  Linkuri utile                                
Ultimele stiri:
Prezentare
Produse
Servicii
Parteneri
Informatii de interes public
Comunicate
Contact
Accesibilitate
Politica de confidentialitate
Confidentialitate

Informare privind prelucrarea datelor cu caracater personal la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" S.A.

Informatii generale:
Compania Nationala "Imprimeria Nationala", denumita in continuare CNIN, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, B-dul. Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, telefon 021.434.88.02-09, fax 021.434.88.10/12/25, inmatriculata la Registrul Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti sub numarul de ordine J40/11925/2000, cod de inregistrare fiscala RO2779625, reprezentata legal prin director general Sorin Toader, in calitate de operator de date cu caracter personal, desfasoara activitati de colectare si prelucrare a datelor personale, in baza atributiilor specifice care ii revin din acte normative in vigoare si/sau contractuale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta informare.

Incepând cu data de 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

CNIN garanteaza faptul ca a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate pe care le imbunatateste in mod constant, astfel incât sa asigure integritatea si confidentialitatea datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul (UE) 2016/679. Astfel, consideram ca este oportun sa va informam cum ne insusim prevederile din Regulament.

Compania noastra acorda o importanta deosebita protectiei datelor cu carcater personal in spiritul respectului fata de drepturile fundamentale care le sunt recunoscute persoanelor fizice si isi asuma in mod constient si responsabil aplicarea principiilor si normelor privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul prentru care sunt prelucrate, precum si drepturile de care dispuneti in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Astfel, prelucrarea datelor cu caracter personal de catre compania noastra se supune urmatoarelor principii prevazute de art. 5 din Regulament:

 • Legalitate, echitate si transparenta – datele vor fi prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata.
 • Limitari legate de scop – datele vor fi colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Reducerea la minimum a datelor – datele vor fi adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 • Corectitudinea si actualizarea – datele personale trebuie sa fie corecte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; trebuie sa se ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, având in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intârziere;
 • Limitari legate de stocare – datele vor fi pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate;
 • Integritate, disponibilitate si confidentialitate – datele vor fi prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare;
 • Responsabilitate – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus-mentionate, iar CNIN va fi responsabil sa demonstreze aceasta respectare.

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" S.A., prelucreaza date cu caracter personal in masura in care a fost indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii:

 1. persoana vizata si-a dat consimtamântul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
 2. daca persoana vizata are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legala numai daca si in masura in care consimtamântul respectiv este acordat de parintii/tutorele raspunderii parintesti asupra copilului.
 3. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
 4. prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine CNIN;
 5. prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 6. prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit CNIN;
 7. prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de CNIN sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci când persoana vizata este un copil.

Scopul pentru care datele dumneavoastra sunt prelucrate, are ca temei indeplinirea atributiilor si obligatiilor ce izvorasc din contracte, din prevederile actelor normative aplicabile, desfasurarea in conditii optime a activitatii companiei, participarea la concursurile de angajare organizate de CNIN, precum si comunicarea diverselor informatii de interes public.

Datele si categoriile de date pe care compania noastra le poate prelucra prin mijloace automatizate si manuale sunt urmatoarele:

 • Numele si prenumele/numele si prenumele membrilor de familie;
 • Adresa de domiciliu/resedinta;
 • Data si locul nasterii;
 • Codul numeric personal/seria si numarul actului de identidate/pasaport;
 • Cont bancar;
 • Adresa de e-mail;
 • Numar de telefon;
 • Semnatura;
 • Curriculum vitae.

Categoriile de persoane vizate ale caror date sunt prelucrate de compania noastra pentru indeplinirea atributiilor care ii revin:

 • Clienti;
 • Colaboratori;
 • Candidati la concursurile de angajare organizate de CNIN;
 • Furnizori;
 • Petitionari;
 • Utilizatori ai platformei sistemului de trasabilitate pentru produse din tutun din România (RIDIS);
 • Alte categorii de persoane vizate care beneficiaza de serviciile CNIN.

De asemenea, pentru a facilita desfasurarea activitatilor ce rezulta din obiectul contractelor, si/sau prevederi legale, CNIN poate colecta, prelucra si transmite datele cu caracter personal, in masura in care persoana vizata si-a dat consimtamântul sau transmiterea este permisa pentru realizarea unui interes predominant, de principiu, in urmatoarele situatii:

 • solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor de drept comun sau arbitrale;
 • solutionarea petitiilor si a cererilor persoanei vizate;
 • identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude);
 • Comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 • Asigurarea masurilor de Securitate necesare (supraveghere audio-video);
 • Recuperarea creantelor;
 • Solutionarea cererilor formulate in baza art. 15^1 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Solutionarea cererilor operatorilor economici cu privire la sistemul de trasabilitate pentru produse din tutun din România.

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, are ca temei: incheierea si executarea contractului, precum si efectuarea demersurilor premergatoare incheierii contractului, o obligatie legala a Operatorului, consimtamântul, interesul legitim al Operatorului pentru activitati de raportari interne, verificarea integritatii si conformitatii persoanelor vizate, prevenirea fraudelor si a platilor nejustificate.

Mentionam ca, pentru a determina o perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pâna la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale, termenele legale de arhivare sau procedurale, dupa caz.

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul (UE) 2016/679, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal – inseamna dreptul de a obtine o confirmare din partea companiei ca prelucram sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal si, in caz afirmativ, compania va permite accesul la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate.
 2. Dreptul la portabilitatea datelor – se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care sa permita citirea automata, precum si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 3. Dreptul la rectificare – presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor inexacte sau incomplete care va privesc;
 4. Dreptul la stergerea datelor sau "dreptul de a fi uitat" – inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intârzieri nejustificate, in cazul in care intervin urmatoarele situatii: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, va retrageti consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare, va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal daca dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acestora sau, datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitând insa restrictionarea utilizarii lor.
 6. Dreptul la opozitie – vizeaza dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau când are in vedere un interes direct al companiei. (ex. atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune in orice moment).
 7. Dreptul de a depune o plângere la sediul nostru si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor atunci cand considerati ca am incalcat Regulamentul.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul CNIN S.A. din Bd. Iuliu Maniu nr. 244 D, sector 6 sau pe adresa de e-mail dpo @ cnin . ro.

Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa accesati pagina de web a companiei www.cnin.ro.

Revizuita azi 02 martie 2022

Copyright 2024 Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
Termeni si conditii