A+ a-
Acces autoritati guvernamentale
  Linkuri utile                                
Ultimele stiri:
Prezentare
Produse
Servicii
Parteneri
Informatii de interes public
Comunicate
Contact
Accesibilitate
Conducere:
Conducere
Adunarea Generala a Actionarilor:
Reprezentantii sunt numiti prin ordin de catre Ministerul Finantelor Publice (Autoritatea tutelara)
Consiliul de Administratie:
Moraru Liviu Alexandru
Curriculum Vitae
Dumitru-Laurentiu Andrei
Curriculum Vitae
Simona-Teodora Forsea
Curriculum Vitae
Vicentiu-Octavian Zorzolan
Curriculum Vitae
Directori Executivi:
Sorin Toader
Director General
sorin.toader @ cnin.ro
Curriculum Vitae
Nicolae Tudor
Director Executiv Directia Economica
nicolae.tudor @ cnin.ro
Curriculum Vitae
Directori:
Cristian Iorgulescu
Director Tehnic
cristian.iorgulescu @ cnin.ro
Curriculum Vitae
Valentin Moroiu
Director Dezvoltare
valentin.moroiu @ cnin.ro
Curriculum Vitae
Sefi departamente:
Liliana Moisa
Departamentul Comercial
liliana.moisa @ cnin.ro
Catalin Mihail Nicolescu
Departamentul Logistic
catalin.nicolescu @ cnin.ro
Claudia Diaconu
Departamentul Financiar Contabilitate
claudia.diaconu @ cnin.ro
Laurentiu Claudiu Fratea
Departamentul Productie Clasica
laurentiu.fratea @ cnin.ro
Atributii:
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR:
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al Imprimeriei Nationale care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii economice.
Reprezentatii statului in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 2 si sunt numiti prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a. analizeaza, aproba sau modifica bilantul contabil dupa ascultarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor;
b. numeste si revoca membri consiliului de administratie, desemnati in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si le stabileste remuneratia; adunarea generala a actionarilor se va asigura, la stabilirea remuneratiei fiecarui membru al consiliului de administratie ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de administrare;
c. solicita revizuirea si aproba planul de administrare al administratorilor societatii;
d. aproba si incheie contractele de administrare cu administratorii societatii;
e. numeste auditorul financiar statutar;
f. aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
g. aproba nivelul fondului de rezerva statutar;
h. in cazul vacantarii unuia sau mai multor posturi de administrator, numeste administratori provizorii, pana la desemnarea unor noi administratori in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
i. alte atributii prevazute de lege in legislatia comerciala pentru actionari.

(3) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a. aproba mutarea sediului social al Imprimeriei Nationale, precum si a unitatilor fara personalitate juridica din subordinea acesteia;
b. aproba infiintarea, reorganizarea ori desfiintarea unitatilor fara personalitate juridica din subordinea Imprimeriei Nationale;
c. aproba majorarea capitalului social si conditiile efectuarii acesteia;
d. aproba reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia;
e. aproba participarea la constituirea de noi societati comerciale sau de asocieri;
f. aproba reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;
g. aproba incheierea de acte juridice prin care Imprimeria Nationala dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba sau constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul sau, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor acesteia la data incheierii actului juridic respectiv.

(4) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale prevazute la lit. a) - f).

HOTARARILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:
(1) Imprimeria Nationala este condusa de consiliul de administratie compus din 5 membri, persoane fizice sau juridice, desemnati potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, din care 3 membri sunt selectati de consiliul de administratie in functie si 2 membri de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani.

(3) Cel putin 4 dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa fie administratori neexecutivi, iar cel putin 3 administratori trebuie sa fie independenti, in sensul art.1382 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate, de asemenea, recurge la specialisti pentru expertizarea anumitor probleme.

(5) Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
a) aproba organigrama Imprimeriei Nationale;
b) numeste si revoca directorii executivi ai Imprimeriei Nationale, respectiv directorul general si directorul executiv al Directiei economice, selectati potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
c) solicita revizuirea si aproba planul de management al directorilor societatii;
d) aproba si incheie contractele de mandat cu directorii executivi ai societatii;
e) aduce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor;
f) asigura gestiunea si coordonarea activitatii Imprimeriei Nationale;
g) stabileste prerogativele directorului general in vederea negocierii cu reprezentantii salariatilor a contractului colectiv de munca;
h) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Imprimeriei Nationale;
i) pregateste documentatia necesara pentru desfasurarea adunarii generale ale actionarilor;
j) prezinta adunarii generale a actionarilor situatia economica si financiara a Imprimeriei Nationale, precum si raportul de activitate semestrial si anual;
k) aproba regulamentul de organizare si functionare a Imprimeriei Nationale precum si regulamentul intern, a sucursalelor si a celorlalte structuri ale acesteia;
l) supune spre analiza adunarii generale a actionarilor bilantul contabil anual, contul de profit si pierderi si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli necesare in vederea desfasurarii activitatii Imprimeriei Nationale;
m) aproba sau propune spre aprobare investitiile care urmeaza sa se realizeze de catre Imprimeria Nationala, in conditiile legilor in vigoare;
n) aproba constituirea si folosirea fondurilor de rezerva speciale;
o) isi da acordul pentru vanzarea sau achizitionarea de imobile, in conditiile legii;
p) indeplineste orice alte atributii si are competentele care rezulta din lege sau din hotararile adunarii generale a actionarilor;
r) analizeaza trimestrial activitatea directorilor executivi cu luarea masurilor care se impun.

Codul etic
CONDUCEREA OPERATIVA:
(1)Conducerea operativa a Imprimeriei Nationale este asigurata de directorul general impreuna cu directorul executiv al directiei economice.

(2) Numirea directorul general si a directorului executiv al directiei economice se face potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

(3) in cadrul Imprimeriei Nationale activeaza directori executivi, respectiv directorul executiv al directiei economice si directorii neexecutivi (exemplu: director tehnic, director de dezvoltare etc.).
Prin schimbarea structurii organizatorice si a statutului societatii, se pot infiinta si alte posturi de directori executivi.
Functia de director neexecutiv se aproba prin organigrama.

(4) Directorii neexecutivi sunt incadrati pe baza de contract individual de munca, iar angajarea si incetarea raporturilor de munca cu societatea au loc potrivit prevederilor legale, contractului colectiv de munca si regulamentelor interne care prevad ca selectia directorilor neexecutivi este transparenta si pe criterii de competitivitate.

(5) Directorul general conduce intreaga activitate a companiei.

(6) Directorul general are urmatoarele atributii generale:
a) asigura conducerea operativa a structurii executive a companiei si raspunde de intreaga activitate a executivului;
b) aproba angajarea personalului necesar desfasurarii activitatii structurii executive a companiei, precum si numirea, incadrarea, promovarea si salarizarea acestuia, schimbarea din functie, sanctionarea, incetarea sau desfacerea contractului de munca pentru personalul structurii executive a companiei;
c) stabileste numarul de personal pe compartimente in functie de necesitatile companiei, in cadrul numarului total de personal aprobat de Consiliul de Administratie;
d) stabileste delegarile de competenta pe trepte ierarhice si compartimente ale companiei;
e) poate delega personalului angajat din subordine acele compartimente care i-au fost mandatate, in conformitate cu nevoile functionale si de administrare al companiei;
f) aproba concediile de odihna ale personalului angajat;
g) aproba statul de plata al structurii executive;
h) aproba constituirea, modificarea sau dizolvarea comisiilor de lucru din cadrul companiei;
i) reprezinta compania in relatia cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate;
j) asigura, dupa caz, corelarea si coordonarea activitatii oricaror structuri legate de functionarea companiei pe baza si in limitele mandatului primit;
l) raspunde de elaborarea, actualizarea si aplicarea regulamentelor companiei, inclusiv cele privind asigurarea de servicii de calitate de catre aceasta;
m) aproba manualul calitatii si procedurile companiei;
n) aproba distribuirea mijloacelor materiale si logistice necesare desfasurarii activitatii companiei;
o) avizeaza publicatiile companiei din punctul de vedere al promovarii si imbunatatirii imaginii;
p) indeplineste orice alte atributii mandatate in conformitate cu legislatia in vigoare;
r) actele directorului general sunt dispozitiile scrise;
s) emite dispozitii prin care ia toate masurile administrative (numeste in functiile de sefi de structuri, schimba persoanele numite in functii, aproba delegarea sau deplasarea in interes de serviciu, aproba angajarea si incetarea contractului de munca, aproba diverse regulamente si normative interne, infiinteaza comisii de lucru si de activitate etc.);
t) responsabilitati privind managementul riscului:

 • aproba strategia abordata pentru risc si stabileste toleranta si apetitul de risc;
 • aproba politica de management al riscului;
 • aproba Registrul strategic de risc cu planurile de tratare ale riscurilor;
 • stabilirea structurii managementului de risc.

(7) Directia Economica este coordonata de un director executiv, subordonat direct Directorului General, cu urmatoarele atributii generale:

 • coordoneaza, indruma si controleaza activitatile financiar-contabile, gestionarea mijloacelor financiare ale companiei, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, fundamenteaza si elaboreaza proiectul de buget anual al companiei;
 • gestioneaza mijloacele fixe si mobile ale companiei;
 • asigura prospectarea pietii cu scopul cresterii vanzarii produselor si serviciilor companiei si realizeaza vanzarea produselor;
 • elaboreaza si inainteaza spre avizare catre CA si aprobare catre AGA Strategia globala de dezvoltare a C.N. Imprimeria Nationala - SA pe termen scurt, mediu si lung;
 • respecta politica de management al riscului.

(8) Descrierea activitatii:

 • Fundamenteaza prognozarea serviciilor companiei pentru anul curent si in perspectiva;
 • Asigura intocmirea programelor operative ale firmei (periodice, lunare, semestriale sau anuale) si a resurselor necesare pe contracte, precum si actualizarea acestora in functie de realizari;
 • Gestioneaza impreuna cu contabilul sef potentialul tehnologic, material, financiar si uman al companiei;
 • Dispune organizarea inventarierii anuale generale a patrimoniului companiei;
 • Asigura incadrarea in limitele bugetului de venituri si cheltuieli si in caz de depasire sesizeaza Consiliul de Administratie, aratand si cauzele;
 • Urmareste realizarea integrala si la timp a indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli;
 • Propune Consiliului de Administratie masuri eficiente si concrete de recuperare a nerealizarilor indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli;
 • Urmareste cresterea rentabilitatii produselor;
 • Analizeaza activitatea economico-financiara pe baza de bilant;
 • Raspunde de incadrarea companiei in fondurile planificate;
 • Indeplineste orice alte dispozitii date de directorul general, Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor, in limita competentelor;
 • Coordoneaza activitatea urmatoarelor structuri: Departamentul Logistic, Departamentul Comercial, Departamentul Financiar-Contabilitate, Compartimentul Analiza Economica - Raportare.

(9) Directia Tehnica este coordonata de un director tehnic subordonat direct directorului general, cu urmatoarele atributii generale:

 • gestionarea eficienta a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare si informationale in concordanta cu politica si strategia firmei;
 • coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de productie cu respectarea strategiei si politicilor companiei, in vederea atingerii obiectivelor acesteia;
 • coordonarea si supervizarea activitatii de verificare a productiei;
 • respecta politica de management al riscului.

(10) Descrierea activitatii:

 • Asigura intocmirea programelor operative ale companiei si a resurselor necesare pe contracte, precum si actualizarea acestora in functie de realizari;
 • Urmareste cresterea rentabilitatii produselor;
 • Avizeaza contractele incheiate de companie in domeniul tehnic;
 • Analizeaza raportarile periodice ale departamentelor/compartimentelor din subordine, propunand directorului general masurile care se impun;
 • Aproba necesarul de semifabricate (coli pretiparite) si categoriile de lucrari la care se impune executarea de semifabricate (coli pretiparite);
 • Asigura realizarea in termen a comenzilor primite de la clienti si directorului general orice aspect care poate duce la neincadrarea in termenele de livrare asumate;
 • Asigura incheierea F.U.C - urilor (fisele de urmarire a comenzilor);
 • Aproba documentatiile privind rezolvarea reclamatiilor de calitate;
 • Verifica distrugerea deseurilor si produselor neconforme;
 • Executa orice alte dispozitii date de directorul general, Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor, in limita competentelor;
 • Coordoneaza activitatea urmatoarelor structuri: Departamentul Verificarea Productiei, Departamentul Productie Clasica, Departamentul Productie Speciala, Serviciul Planificare si Monitorizare Productie.

(11) Directia Dezvoltare este coordonata de un director de dezvoltare subordonat direct directorului general, cu urmatoarele atributii generale:

 • gestionarea eficienta a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare si informationale in concordanta cu politica si strategia firmei;
 • coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de dezvoltare cu respectarea strategiei si politicilor companiei, in vederea atingerii obiectivelor acesteia;
 • coordonarea si supervizarea activitatii de management a proiectelor;
 • respecta politica de management al riscului;
 • coordoneaza activitatea Laboratorului de Expertiza si Cercetare;
 • coordoneaza activitatea project-managerilor;
 • coordoneaza activitatea Compartimentului Gestionare Relatii Contractuale Produse Speciale;

(12) Descrierea activitatii:

 • Asigura intocmirea programelor operative ale companiei si a resurselor necesare pe contracte, precum si actualizarea acestora in functie de realizari;
 • Urmareste cresterea rentabilitatii produselor;
 • Avizeaza contractele incheiate de companie in domeniul dezvoltarii;
 • Analizeaza raportarile periodice ale sefilor compartimentelor din subordine, propunand directorului general masurile care se impun;
 • Aproba rapoartele de analiza si expertiza;
 • Elaborareaza studii, cercetari in domeniul de activitate;
 • Pastreaza si dezvolta legaturi cu societati din acelasi domeniu de activitate;
 • Redacteaza rapoarte de cercetare pe domenii specifice;
 • Reprezinta si promoveaza interesele si imaginea companiei;
 • Contribuie la orientarea politicii de dezvoltare strategica a companiei;
 • Face propuneri pentru initierea unor proiecte de cercetare;
 • Elaboreaza rapoartele anuale privind strategia de dezvoltare si cercetare a companiei;
 • Face propuneri de colaborare cu alte institutii de profil din tara si strainatate;
 • Executa orice alte dispozitii date de directorul general, Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor, in limita competentelor;
 • Coordoneaza activitatea urmatoarelor structuri: Laboratorul de Expertiza si Cercetare, Compartimentul de Management al Proiectelor, Compartiment Gestionare Relatii Contractuale Produse Speciale.
Copyright 2023 Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
Termeni si conditii